De verwerkingsverantwoordelijke, Mercy Ships Nederland, zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken. Verwerkingsverantwoordelijke gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geefgedrag etc. Mercy Ships Nederland werft vrijwilligers voor haar ziekenhuisschepen. Vrijwilligers zijn verplicht om meer gegevens te verstrekken dan NAW. Dit is o.a. opleiding, ervaring, klachten, motivatie en certificaat.

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens onder andere als basis voor haar fondsenwervende activiteiten alsmede in het kader van haar vrijwilligersbeleid. Zonder deze gegevens heeft Mercy Ships Nederland geen bestaansrecht. Alle gegevens zijn opgenomen in een database, deze database is slechts toegankelijk voor medewerkers die hiervoor zijn geautoriseerd. In deze database zijn alle giftgevers opgenomen die geheel vrijwillig een bedrag(en) hebben overgemaakt aan onze organisatie. Alle gegevens worden opgeslagen zowel binnen de EER als in de USA.

De persoonsgegevens van vrijwilligers worden gedeeld met de Recruitment-afdeling van Mercy Ships International. Elke vorm van communicatie over deze gegevens worden versleuteld. Alle gegevens worden zowel binnen de EER als in de USA opgeslagen.

Bewaartermijn

De verwerkingsverantwoordelijke zal de verstrekte persoonsgegevens zeven jaar bewaren. De gegevens worden gewist bij overlijden of indien een donateur daar nadrukkelijk om verzoekt, of aangeeft dat wij deze gegevens niet mogen bewaren.

Persoonlijke gegevens van vrijwilligers worden niet langer dan twee jaar bewaard vanaf het einde van hun vrijwillig dienstverband. Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken verwijderd. Personeelsgegevens voor zover deze onder de fiscale bewaarplicht vallen, vijf jaar.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of het wissen van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

De donateur heeft geheel vrijwillig een donatie overgemaakt. Met dit bedrag zijn ook de NAW-gegevens meegekomen. In een aantal gevallen is er contact geweest met de donateur en heeft deze meer persoonlijke gegevens verstrekt.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

De organisatie is niet in bezit van persoonsgegevens die zonder toestemming zijn verkregen.

Gegevens uitwisselen met anderen

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het functioneren van de organisatie. Gegevens van vrijwilligers worden niet gedeeld met welke externe organisatie of bedrijf dan ook. Gegevens van donateurs worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan derden om te kunnen communiceren met de donateurs.

Profilering en cookies

Verwerkingsverantwoordelijke maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies om inzicht te krijgen in wat de gebruikers interesseert en of er specifieke belangstelling voor onderdelen van onze hulpverlening.

Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Verwerkingsverantwoordelijke biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende operaties en alle andere behandelingen aan boord. Er zijn ook veel persoonlijke verhalen van patiënten, deze worden gedeeld met onze donateurs. De nieuwsbrief wordt toegestuurd aan onze donateurs of een selectie daarvan. Er zijn donateurs die een maandelijkse een nieuwsbrief willen hebben, anderen per kwartaal of een keer per jaar. Indien een donateur aangeeft geen nieuwsbrief te willen hebben, gebeurt dit ook niet. Wij bieden zowel een schriftelijke als een e-mailnieuwsbrief aan.

Verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene in kennis indien zij persoonsgegevens uitwisselt met een derde land en/of internationale organisatie. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

Contactgegevens voor vragen over de privacyverklaring:

Mercy Ships Nederland
R. van Winkelhoff
Ridderkerkstraat 20
3076 JW Rotterdam

Wijziging privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie april 2021

Als u nog vragen heeft over deze verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@mercyships.nl of 010-4102877. We helpen u graag als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Als wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Naast deze privacyverklaring gelden voor deze website de algemene voorwaarden.